การบริหาร งานบุคคล ภาคปฏิบัติ (บทที่ สาม อย่าเมินกฎหมาย)
การบริหาร งานบุคคล ภาคปฏิบัติ (บทที่ สาม อย่าเมินกฎหมาย)

โดย : สุเชาว์ ณ สงขลา กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเรียนรู้

update : 15 ธันวาคม 2559 15:36
ISBN : -


การบริหาร งานบุคคล ภาคปฏิบัติ (บทที่ สาม อย่าเมินกฎหมาย)


บทที่ สาม อย่าเมินกฎหมาย

       เมื่อ ลูกจ้างได้รับความปลอดภัย และมีอาชีพที่มั่นคง ลูกจ้างจะดูแลผลประโยชน์ให้คุณ ได้มากกว่าที่คิด 

      1. คุณคือนายจ้าง : คุณเป็นผู้วางกฎระเบียบให้ลูกจ้างถือปฏิบัติ  ในขณะเดียวกัน  บ้านเมืองก็ออกกฎหมาย คุ้มครองลูกจ้างในมือคุณตั้งแต่วันแรกทำงาน   เขาดูแลคุณและลูกจ้างคุณอยู่ห่างๆ ดูแลความปลอดภัยระหว่างการทำงาน   จนถึงการออกจากงาน

       ความฉลาดของนายจ้างย่อมหาทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการได้เสมอ   แต่ถ้าเถ้าแก่หาช่องว่างกฎหมายมาใช้ประโยชน์เหนือลูกจ้าง  การทำเช่นนั้นอาจไม่คุ้ม   คุณอาจต้องเสียเวลาขึ้นศาลแรงงาน  และอาจต้องเสียเงินดูแลลูกจ้างที่ออกจากงานไปแล้ว  นายจ้างจึงไม่ควรเสี่ยงปฏิบัติต่อพนักงานในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าถูกต้อง  ในฐานะผู้ด้อยกว่า ลูกจ้างมักได้รับความเมตตาและปราณีจากสังคมและกระบวนการยุติธรรม   

       นายจ้างอาจเสียดายเงินที่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย  แต่การทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรก  ย่อมป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่ต้น   เช่นจัดที่ทำงานให้สะอาด  ดูแล เครื่องมือให้ปลอดภัย  ให้พนักงานพักผ่อนเพียงพอ  ให้เกียรติ  เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ดูแลลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค  จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา ไม่ฉวยโอกาสใช้ความได้เปรียบกดค่าแรง ไม่ใช้แรงงานพนักงานเกินความสามารถจนเกิดอันตราย  ฯลฯ 

       กฎหมายของประเทศไทยที่กำหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมีหลายฉบับ  ครอบคลุมกิจการทุกประเภท   เถ้าแก่ควรตรวจสอบว่ากิจการที่ดำเนินอยู่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใด  

กฎหมาย เพื่อคุ้มครองลูกจ้างมีสองกลุ่ม   ดังนี้

            1. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
                ประกอบด้วย ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและประกาศของกระทรวงแรงงานดังนี้
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สาร เคมี)
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับไฟฟ้า
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวด ล้อม(ประดาน้ำ)
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อ สร้าง
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยลิฟท์ขนส่ง วัสดุชั่วคราว
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างว่าด้วย นั่งร้าน

                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่นและพังทลาย
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
                - ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                - ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

           2. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายคุ้มครองแรงงานเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                - การกำหนดเวลาทำงาน
                - ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
                - ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
                - การใช้แรงงานหญิง
                - การใช้แรงงานเด็ก
                - การพักงาน
                - สวัสดิการ
                - ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                - คณะกรรมการค่าจ้าง
                - การควบคุม
                - กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
                - การจ้างแรงงานต่างด้าว

       2. การดำเนินการตามกฎหมาย :  กิจการของคุณต้องดำเนินต่อไปอีกยาวนาน   คุณจึงต้องดูแลกิจการให้เป็นที่ยอมรับของพนักงานและบุคคลภายนอก  โดยดำเนินการดังนี้ 

       ทำความคุ้นเคยกับกฎหมายก่อนออกคำสั่งออกระเบียบ  หรือทำข้อตกลงใดๆ  ถ้าไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาด้านกฎหมายหรือไม่ควรหาความรู้ก่อนดำเนินการ


       ติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานแรงงานเพื่อขอเอกสาร ขอเข้าโครงการสัมมนาและฝึกอบรม  ขอศึกษากรณีตัวอย่าง  หน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่ให้บริการด้านแรงงาน  หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้างก็จะเสียค่าใช้จ่ายในราคาถูกมาก


       อย่าพยายามหลบเลี่ยง  หรือหาวิธี เอาเปรียบพนักงาน  การที่พนักงานนินทานายจ้างเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้  หากวันใดพนักงาน เอาคุณไปเปรียบเทียบ กับนายจ้างคนอื่นๆ  และทราบว่าคุณไม่จริงใจกับเขา   หรือเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคุณ   เมื่อนั้นคุณก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากพนักงานอีกต่อไป   ถัดจากวันนั้น อาจจะมีบัตรสนเท่ห์  หรือร้องเรียนหน่วยราชการ


       คุณต้องมีระบบงานเอกสารที่ดี  มีทะเบียนประวัติพนักงาน  บันทึกวันและเหตุการณ์เกี่ยวกับพนักงาน   การจ้าง การคัดเลือก แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ตักเตือน ลงโทษ  การทำผิดวินัย  การทำงานผิดพลาดและเกิดความเสียหาย  และบันทึกทั้งสิ่งที่ดีน่าชื่นชมของพนักงาน    หากต้องชี้แจงหรือขึ้นศาลแรงงาน  คุณสามารถนำมาอ้างอิงเป็นข้อต่อสู้ที่มีน้ำหนัก น่าเชื่อถือ
       ดูตัวอย่างจากกิจการอื่นๆ 

       3. การปฏิบัติต่อลูกจ้าง  เพื่อให้การปกครองลูกจ้างเป็นผลดีในระยะยาวไม่ให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายกับ ลูกจ้าง  คุณควรปฏิบัติดังนี้

       จัดทำแนวทาง  หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ระเบียบวินัย เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ  เขียนให้ชัดเจนและอธิบายให้พนักงานทุกคนเข้าใจ


       จัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ลูกจ้างทำงานด้วยความปลอดภัย    มีการป้องกันอันตรายจากการทำงาน

       ให้ค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบ และเป็นธรรม  การที่พนักงานที่ทำงานคนละบริษัทได้รับเงินเดือนแตกต่างกันเป็นสิ่งที่ พนักงานอาจยอมรับได้  แต่ถ้าพนักงานในบริษัทเดียวกันได้รับเงินเดือนต่างกันต้องมีความชัดเจนว่า เป็นเพราะความรับผิดชอบงานที่มีค่าแตกต่างกันเท่านั้น   ต้องอธิบายให้พนักงานเข้าใจ   โดยยึดถือเอางานเป็นหลัก “งานเท่ากัน  เงินเท่ากัน”  เป็นคำพูดเก่าที่ฟังเข้าใจง่าย และใช้ได้เสมอ  ถ้าคุณให้ลูกจ้างทำงานเหมือนกันคุณต้องปฏิบัติต่อพนักงานให้เท่าเทียมกัน   ทั้งสวัสดิการ และค่าจ้างเริ่มต้น และสภาพการทำงานโดยไม่เลือก เพศ ศาสนา 

       จ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนตรงเวลา  และจ่ายตามที่ได้สัญญาไว้กับพนักงาน  ถ้ามีปัญหาต้องพูดให้พนักงานเข้าใจก่อนวันจ่ายพยายามอย่าไปแตะต้องเปลี่ยน แปลงสิ่งที่ได้สัญญาไว้   จะเกิดแผลเป็นในใจของพนักงาน จะไม่เชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทและไม่เชื่อคำพูดผู้นำของบริษัท  

  
       ส่งฝ่ายบัญชีทบทวนดูแลการหักเงิน จ่ายภาษีเงินได้ จ่ายค่าประกันสังคมให้แก่พนักงานทั้งที่เข้ามาใหม่และคนเก่าให้ถูกต้อง


       ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ  ให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดและทำต่อลูกจ้างสอดคล้องกับแนวทางของกฎหมาย ศาสนา และการปฏิบัติในสังคม สอดคล้องกับข้อตกลง ในสัญญาจ้าง


หาก องค์กรใดประสงค์จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ เยี่ยมชม Website ได้ที่
website: http://www.imagepoolwise.com
tel: 02-967-0110-2
mobile: 08-1829-3648
email: contact@imagepoolwise.com
Download:13_20100829145747_20.pdf

บทความที่น่าสนใจ
 
 • การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สิ่งที่องค์กรเมืองไทยมองข้าม
 • Fortune Cookie
 • Oktoberfest กับ Big Six (1)
 • Oktoberfest (2)
 • Spargel... ผักแวมไพร์
 • ทำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
 • สี ฟ้า-ขาว : แบรนด์ของบาวาเรีย
 • พรรคบาเยิร์น (BP)
 • เยี่ยมบริษัท BMW ที่ มิวนิก
 • ทำพื้นที่ต้อนรับลูกค้าให้... Wow ! (2)
 • ทำพื้นที่ต้อนรับลูกค้าให้... Wow ! (3)
 • Nostalgia ช่วยสร้างแบรนด์
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว