การต่อยอด Workshop บริการประทับใจสำหรับหัวหน้างาน (หลักสูตร 1 วัน)

การต่อยอด Workshop บริการประทับใจสำหรับหัวหน้างาน (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
1. หัวหน้างานเกิดความเข้าใจถึงศิลปะในการให้บริการแบบมืออาชีพ โดยพิจารณาภาพลักษณ์แบบองค์รวม
2. หัวหน้างานสามารถนำความรู้ไปคิดต่อยอดในการให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่ง
3. เกิดความเข้าใจลูกค้า และลูกน้องมากขึ้น
4. เรียนรู้ที่จะเข้าไปสนับสนุนลูกน้องให้เกิดการบริการที่ดีได้
5. มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาการให้บริการที่ดีกว่าเดิมตลอดเวลา
6. เนื้อหาเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นและทำเป็น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร 
หัวหน้างาน/ผู้บริหารที่รับผิดชอบบุคลากรที่ให้บริการ และมีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการให้เป็นมืออาชีพ

แนวทางการบรรยาย
1. บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
2. เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง

ระยะเวลาหลักสูตร   : 1 วัน

จำนวนผู้ฝึกอบรม     :  รุ่นละไม่เกิน 40 คน  

วิทยากร                    :  1 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1. บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2. รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3. ค่าที่พัก/อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4. ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5. เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
*** กรณีเช่าเครื่อง LCD เครื่องละ 3,000.- บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6. ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7. ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8. สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม  : บริษัท อิมเมจพูล จำกัด  
                                           โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                           โทรสาร. 0-2967-0113
                                                  E-mail:  contact@imagepoolwise.com  
                                                  http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน                  :  คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล   

 

รายละเอียดหลักสูตร


09.00-12.00 น.    - หลักการบริหารงานการบริการ
                              - แนวทางพิจารณาปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ
                              - การเปรียบเทียบบริการที่เป็นอยู่กับแนวทางการพัฒนาการบริการ
                              - รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการบริการ
                              - องค์ประกอบที่นำไปสู่จุดหมาย

12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.    - การพิจารณาแนวการปฏิบัติที่เป็นไปได้
                              - แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริการของผู้ใต้บังคับบัญชา
                              - สรุปแนวทางการบริหารการบริการที่จะนำไปปฏิบัติได้จริง

หมายเหตุ  1. หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้     
                 2. รายละเอียดการเรียนการสอนไม่สามารถใส่รายละเอียดที่ชัดเจนให้ได้ เนื่องจากต้องการให้ผู้เรียน
                     แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมา แต่สามารถ Present ให้ลูกค้ารับทราบด้วยวาจาได้

      ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียง และ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด