Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ (หลักสูตร 1 วัน)

Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ (หลักสูตร 1 วัน)ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการให้การบริการซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจขององค์กร และเปรียบเสมือน “ประตูด่านแรก” ที่จะต้อนรับผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจและยินดีที่จะมาใช้บริการซ้ำ รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าในทางอ้อมได้อีกด้วย ดังนั้น หลักสูตร “Workshop บริการอย่างไรประทับใจผู้มาติดต่อ”  จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการให้มีหัวใจรักในงานบริการ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจัดการองค์กรโดยรวมอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความเข้าใจถึง
    1.1. การให้บริการที่ดี
    1.2. ธรรมชาติของผู้รับบริการ
    1.3. การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริการ
2. ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเปรียบเทียบการพฤติกรรมในการบริการที่ปฏิบัติอยู่เดิมและการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

เป้าหมาย
1. ผู้ฝึกอบรมยอมรับและยินดีที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการด้วยความเต็มใจ
2. ผู้ฝึกอบรมนำแนวทางการให้บริการที่ดีไปใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการบรรยาย
1. การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นจริง เช่น ธรรมชาติมนุษย์, แนวทางการผูกสัมพันธไมตรี
2. บันทึก VDO พฤติกรรมบริการซึ่งอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของผู้ฝึกอบรมทุกคน
3. แนะนำแนวทางการให้บริการที่ถูกต้อง
4. เปิด VDO เปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ฝึกปฏิบัติ
5. เสนอแนะการฟังซึ่งเป็นหัวใจของการบริการที่มีประสิทธิภาพ
6. แนวทางการอธิบายข้อมูลให้ผู้รับบริการฟังด้วยความเข้าใจ
7. การเตรียมตัวและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา              : หลักสูตร 1 วัน

จำนวนผู้ฝึกอบรม รุ่นละไม่เกิน 40 คน (40 คนจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด) 

วิทยากร              1 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม 
1. บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2. รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3. ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4. ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5. ห้องทำกิจกรรม Workshop  จำนวน 2 ห้องเล็ก อยู่ในบริเวณเดียวกันและพื้นที่จัดกิจกรรม
6. เครื่องถ่าย  VDO พร้อมเจ้าหน้าที่  2  ชุด
 *** กรณีเช่าเครื่องถ่ายวีดีโอเครื่องละ 3,000.-บาทต่อวัน รวม 2 เครื่อง 6,000.-บาท (ไม่รวม VAT 7%)
7. เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
 *** กรณีเช่าเครื่อง LCD เครื่องละ 3,000.- บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
8. ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
9. ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
10. สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม  :  บริษัท อิมเมจพูล จำกัด  
                                           โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                           โทรสาร. 0-2967-0113
                                                  E-mail:  contact@imagepoolwise.com  
                                                  http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน                  :  คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล

รายละเอียดหลักสูตร


09.00-12.00 น.   -  การบรรยายเรื่องการบริการ (ภาพรวม)
                             - ความหมายของงานบริการ
                             - รู้จักธรรมชาติมนุษย์เพื่อการบริการ
                             - การเตรียมตัวเองเพื่อบริการที่เป็นเลิศ
                             - ฝึกปฏิบัติพฤติกรรมการบริการ แบ่งเป็น 2 ห้อง
                                  -  ห้องที่ 1   ฝึกปฏิบัติการให้บริการ (บันทึก VDO) 
                                  -  ห้องที่ 2   ฝึกปฏิบัติการต้อนรับ (บันทึก VDO)
                            - วิพากษ์ภาพรวมจากที่ปฏิบัติใน VDO (ห้องที่ 1)
                            - ฝึกหัดการยิ้มทางสายตา

12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   - วิพากษ์ภาพรวมจากที่ปฏิบัติใน VDO (ห้องที่ 2)
                            - การฝึกปฏิบัติปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
                            - ฝึกปฏิบัติมารยาทการบริการแบบมืออาชีพ
                            - กลยุทธ์การให้บริการที่ดี

หมายเหตุ       1. หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้     
                       2. รายละเอียดการเรียนการสอนไม่สามารถใส่รายละเอียดที่ชัดเจนให้ได้ เนื่องจากต้องการให้ผู้เรียน 
                          แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมา แต่สามารถ Present ให้ลูกค้ารับทราบด้วยวาจาได้

 

      ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียง และ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด    

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว