การฝึกซ้อมแผน (DRILL) แบบ TABLETOP ตามคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต


ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม  :  บริษัท อิมเมจพูล จำกัด  
                                           โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                           โทรสาร. 0-2967-0113
                                                  E-mail:  contact@imagepoolwise.com  
                                                  http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน                  :  คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล