การจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้การบริการทั้งองค์กรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ


ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม  :  บริษัท อิมเมจพูล จำกัด  
                                           โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                           โทรสาร. 0-2967-0113
                                                  E-mail:  contact@imagepoolwise.com  
                                                  http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน                  :  คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล