การสื่อสารและสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ


ระยะเวลา              : หลักสูตร 1 วัน

จำนวนผู้ฝึกอบรม รุ่นละไม่เกิน 40 คน (40 คนจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด) 

วิทยากร              1 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม 
1. บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2. รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3. ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4. ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5. ห้องทำกิจกรรม Workshop  จำนวน 2 ห้องเล็ก อยู่ในบริเวณเดียวกันและพื้นที่จัดกิจกรรม
6. เครื่องถ่าย  VDO พร้อมเจ้าหน้าที่  2  ชุด
 *** กรณีเช่าเครื่องถ่ายวีดีโอเครื่องละ 3,000.-บาทต่อวัน รวม 2 เครื่อง 6,000.-บาท (ไม่รวม VAT 7%)
7. เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
 *** กรณีเช่าเครื่อง LCD เครื่องละ 3,000.- บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
8. ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
9. ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
10. สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม  :  บริษัท อิมเมจพูล จำกัด  
                                           โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                           โทรสาร. 0-2967-0113
                                                  E-mail:  contact@imagepoolwise.com  
                                                  http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน                  :  คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล