การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการฝึกรับประทานอาหารตะวันตก (หลักสูตร 1 วัน)

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการฝึกรับประทานอาหารตะวันตก (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างบุคลิกให้เป็นมืออาชีพ
 2. รับทราบแนวทางการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
 3. ผู้รับการอบรมได้ร่วมฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มความมั่นใจ


แนวทางการบรรยาย

 1. บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 2. เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง


ระยะเวลาหลักสูตร  : 1 วัน

จำนวนผู้ฝึกอบรม   : รุ่นละไม่เกิน 40 คน    

วิทยากร                  : 1  ท่าน และ เจ้าหน้าที่  2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    

 1. บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
 2. รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
 3. ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน)
 4. ค่าอาหารแบบตะวันตก/ อาหารว่าง
 5. ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room  และจัดโต๊ะพร้อมอุปกรณ์การรับประทานอาหารตะวันตกแบบ Full Set ( สำหรับสาธิต 1 ชุด)
 6. ห้องฝึกรับประทานอาหารตะวันตก 1 ห้อง (ห้องฝึกควรจัดแยกคนละห้องกับห้องบรรยาย) และจัดโต๊ะพร้อมอุปกรณ์การรับประทานอาหารตะวันตกแบบ Full Set ( สำหรับสาธิต 1 ชุด)
 7. เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
  *** กรณีเช่าเครื่อง LCD เครื่องละ 3,000.- บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
 8. ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
 9. ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
 10. สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม  :  บริษัท อิมเมจพูล จำกัด  
                                            โทรศัพท์. 0-2967-0110 มือถือ. 081-829-3648
                                            โทรสาร. 0-2967-0113
                                                   E-mail:  contact@imagepoolwise.com
                                                   http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน                   :  คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล  

 

รายละเอียดหลักสูตร


09.00-11.30 น.   - ความหมายของบุคลิกภาพ
                             - การสร้างความประทับใจแรกพบ
                             - วิเคราะห์จุดเด่น/ จุดด้อยรายบุคคล
                             - บุคลิกภาพภายนอกแบบไหนจึงจะประทับใจผู้พบเห็น
                                  - บุคลิกจะดีได้ต้องเริ่มจากบุคลิกภาพภายในที่ดี
                                  - การยื่นนามบัตร

11.30-13.30 น.  - ฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก
                                 - มารยาทบนโต๊ะอาหาร
                                 - สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

13.30-16.00 น.  - การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ
                                - กลวิธีในการปรับปรุงการแต่งกายของบุรุษและสตรีให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
                                - กิริยาและภาษาท่าทางที่เหมาะสม
                                - ฝึกการใช้สายตาในการปฏิบัติงานและเข้าสังคม

 

หมายเหตุ  หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้     

  

    ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียง และ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด