การใช้สื่อและประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 (หลักสูตร 1 วัน)


การประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 

(หลักสูตร 1 วัน)

 
หากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นผู้มีทักษะในการวิเคราะห์กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ (PR) ในปัจจุบัน และเข้าใจถึงวิธีการที่จะบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัล (Digital Public Relation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะทำให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
            หลักสูตร “การประชาสัมพันธ์ในยุค  4.0” จะทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัล (Digital Public Relation) ซึ่งในโลกปัจจุบันไปได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมายได้ทันต่อเหตุการณ์
 
วัตถุประสงค์
 1. สามารถเข้าใจ อนาคตสื่อไทย-อนาคตประชาสัมพันธ์
 2. เกิดทักษะในการสื่อสาร เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์ในยุค  4.0 ได้
 
แนวทางการบรรยาย
 1. บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 2. เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ปฏิบัติในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
 
ระยะเวลาหลักสูตร                  1  วัน
 
จำนวนผู้ฝึกอบรม                   รุ่นละไม่เกิน  40  ท่าน
 
วิทยากร                                   2  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน
 

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

 1. ค่าสถานที่ในการจัดอบรม และอาหารพร้อมของว่าง
 2. กรณีเช่า LCD เครื่องละ 3,000.- บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
 3. บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
 4. รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
 5. ค่าที่พัก/อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน)
 
 
 
สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม  
 1. ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
 2. เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
 3. ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
 4. ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
 5. สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook
 
ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม         บริษัท อิมเมจพูล จำกัด 
                                    โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
โทรสาร. 0-2967-0113
                                    E-mail:  contact@imagepoolwise.com
http//www.imagepoolwise.com
 
ผู้ประสานงาน          คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล    

 
 
รายละเอียดหลักสูตร
 
09.00-12.00 น.           ¿    วิเคราะห์กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ (PR) ในปัจจุบัน
 • กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ในมุมมองสื่อ-ผู้รับสาร
 • รู้จักสื่อ-ผู้รับสาร
 • อนาคตสื่อไทย-อนาคตประชาสัมพันธ์
 • เข้าใจสื่อ (จริงๆ)
 • บริหารความรู้สึกสื่อ
 • อิทธิพลสื่อใหม่
 • บริหารความรู้สึก..สื่อใหม่
 
 
12.00 - 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 - 16.00 น.         ¿   แนวโน้มของ ดิจิทัล (Digital Trend) ในมิติสื่อสิ่งพิมพ์ และในมิติของผู้บริโภค
 • อะไรคือ การประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัล (Digital Public Relation)
 • การประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัล (Digital Public Relation)  VS การประชาสัมพันธ์
แบบดังเดิม (Traditional Public Relation)
 • ทำอย่างไรที่จะบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัล (Digital Public Relation)
  
 
 
 
ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียง และ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด
         หมายเหตุ        หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้