คิดให้เป็น (หลักสูตร 1 วัน)


หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการทำงานไปสู่ความก้าวหน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อพนักงานองค์กรและประโยชน์โดยร่วมต่อองค์กร บุคลากรในองค์กรเองต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในตัวเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หรือ อธิบายความแบบง่ายคือการ “คิดให้เป็น”
 
            ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือการคิดหลายๆ แง่หลายๆทาง คิดให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ เป็นการมองปัญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมีออกรอบด้าน โดยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้น จะเป็น
คนที่มี “ความคิดริเริ่ม (Originality)” คือมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดาของคนทั่วๆไป มี “ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)” คือมีความสามารถในการคิดหาคำตอบได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม มี “ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)”  คือสามารถคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และได้คำตอบมากที่สุดในเวลาที่จำกัด และเป็นคนที่มี “ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)” คือการคิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแต่งความคิดหลักให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่การจะสร้างให้บุคลากรในองค์กรเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ หรือ “คิดให้เป็น” จำเป็นต้องผ่านการขั้นตอนการพัฒนา “กระบวนการคิด”  
 
หลักสูตร “การคิดให้เป็น” จึงจะถูกจัดทำขึ้นเพื่อทำให้บุคลากรในองค์กร “เกิดความเปลี่ยนแปลง” ในการทำงาน “เกิดแนวทางใหม่ๆ และหนทางใหม่ๆ” ในการแก้ปัญหาชีวิตและการทำงาน รวมทั้งก่อให้ “เกิดความสนุก” เพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องค้นหาวิธีการคิดใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนความคิดเก่าๆสำหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่มนุษย์ต้องคิดอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอย่อมเป็นเรื่องสนุกเพราะทำให้ชีวิตไม่จำเจ  “พัฒนาสมองให้ฉลาดเฉียบคม” จากการฝึกการคิดหรือพยายามคิดเรื่องที่แปลกๆ ใหม่ๆ เป็นประจำ จะทำให้เกิดความเฉียบแหลมในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้ง “สร้างความเชื่อมั่น ความน่านับถือและความพอใจ” ในตัวเองขึ้นมา เมื่อใดก็ตามที่เราพัฒนาขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จนสามารถเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ก็จะกลายเป็นผู้นำทางด้านความคิดและเกิดความภูมิใจในตนเอง
 

 
แนวทางการบรรยาย

 1. บรรยายพร้อมสลับกิจกรรม
 2. กิจกรรมพัฒนาไปสู่การ “คิดเป็น”
 

ระยะเวลาหลักสูตร              1 วัน

 
จำนวนผู้ฝึกอบรม                    รุ่นละไม่เกิน 40 คน   
 
ค่าใช้จ่าย                         กรณีจัดกรุงเทพฯ หลักสูตรละ   48,000.- บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
                                    กรณีจัดต่างจังหวัด หลักสูตรละ 55,000.- บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
                                   

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

 1. ค่าสถานที่ในการจัดอบรม และอาหารพร้อมของว่าง
 2. กรณีเช่า LCD เครื่องละ 3,000.- บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
 3. บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
 4. รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
 5. ค่าที่พัก/อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน)
 
สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม  
 1. ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
 2. เครื่องฉาย LCD  พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
 3. ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
 4. สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook
 
ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม              บริษัท อิมเมจพูล จำกัด 
                                    โทรศัพท์. 0-2967-0110 มือถือ. 081-829-3648
โทรสาร. 0-2967-0113
                                    E-mail:  contact@imagepoolwise.com
http//www.imagepoolwise.com
 
 
ผู้ประสานงาน                   คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล    
 

รายละเอียดหลักสูตร

 
 
09.00 - 12.00 น.       บรรยายสลับกิจกรรม
 • บรรยายให้เห็นความสำคัญของการ “คิดให้เป็น”
 • ตัวอย่างของการ “คิดให้เป็น”
 • วิเคราะห์ตัวตนผู้รับฟังบรรยาย เพื่อพัฒนาสู่การ “คิดให้เป็น”
 • กิจกรรม นำไปสู่ “คิดเป็น..คิดอย่างไร”
 • กิจกรรมนำไปสู่ “จุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดเป็น”
13.00 - 16.00 น.         กิจกรรมพัฒนาไปสู่การ “คิดเป็น”
 • กิจกรรม กิจกรรมนำไปสู่ “คิดเป็น..งานสำเร็จ”
 • กิจกรรม นำไปสู่ “คิดเผื่อ..สร้างเครื่องมือแก้ปัญหา”
 • กิจกรรม นำไปสู่ “การพัฒนาสมอง”
 • บทสรุปของการ “คิดให้เป็น”
 
ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียง และ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด