ถ่ายภาพอย่างไรให้ได้คัดเลือกตีพิมพ์ (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน 20 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    จัดเตรียมห้องบรรยาย 2 ห้องดังนี้
1.1.    ห้องเรียนภาคทฤษฎีบรรยายโดยใช้โปรแกรม PowerPoint ประกอบกับการใช้อุปกรณ์
ถ่ายภาพกล้อง Digital 
1.2.    ห้องเรียนภาคปฏิบัติเป็นห้องให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนฝึกใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลถ่ายภาพเหตุการณ์สมมติที่มีความยากง่ายต่างกันเพื่อนำภาพที่ฝึกปฏิบัติมาวิจารณ์เป็นรายบุคคล
1.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
2.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
3.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
4.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                      โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                      โทรสาร. 0-2967-0113
                                       E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                       http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล

รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.      คุณสมบัติและลักษณะภาพที่ดี
                             -    ภาพข่าวเพื่อการตีพิมพ์
                             -    หลักการพิจารณาเลือกภาพ
                             -    องค์ประกอบศิลป์ของภาพข่าวเพื่อการตีพิมพ์

                         เทคนิคการถ่ายภาพข่าว
                             -    การศึกษาข้อมูลและการเตรียมการล่วงหน้า
                             -    เทคนิควางแผนการถ่ายภาพและการคาดการณ์
                             -    การจัดเตรียมอุปกรณ์
                             -    การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.      ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพข่าวจากเหตุการณ์สมมติ

                             วิจารณ์ผลงานรายบุคคล


หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด