การถ่ายภาพข่าวแบบไหนจึงถูกใจสื่อ (พัฒนา) (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 
 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน 20 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    อุปกรณ์กล้องสำหรับฝึกการถ่ายภาพสำหรับผู้เรียน รายบุคคล
6.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
*** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
7.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
8.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
9.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                      โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                      โทรสาร. 0-2967-0113
                                       E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                       http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล  

รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        ลักษณะภาพที่นักประชาสัมพันธ์ต้องการ
                               -    ลักษณะภาพข่าวประเภทต่างๆ และการนำไปใช้งาน
                               -    การถ่ายภาพให้ตรงกับเนื้อข่าวและเป้าหมาย    

                            เทคนิคการถ่ายภาพข่าวสำคัญ
                               -    การถ่ายภาพพิธีและเหตุการณ์สำคัญ
                               -    การถ่ายภาพรับเสด็จฯ

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.       การแก้ปัญหากับภาพข่าวที่ไม่สมบูรณ์และการลดความเสี่ยง
                                  -    การใช้เทคนิคต่างๆ แก้ไขที่ภาพ
                                  -    หลักการประเมินสถานการณ์และการแก้ปัญหาถ่ายภาพหน้างาน

                              ฝึกภาคปฏิบัติ

                              ปุจฉา วิสัชนา (ถาม-ตอบ) การแก้ปัญหาที่ผู้เข้าอบรมเคยประสบอยู่


หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด