การถ่ายภาพข่าวแบบไหนจึงถูกใจสื่อ(เบื้องต้น) (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน 20 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    จัดเตรียมห้องบรรยาย 2 ห้องดังนี้
1.1.    ห้องเรียนภาคทฤษฎีประกอบกับการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพกล้อง Digital 
1.2.    ห้องเรียนภาคปฏิบัติเป็นห้องให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนฝึกใช้กล้องถ่ายภาพ
    ดิจิตอลถ่ายภาพเหตุการณ์สมมติที่มีความยากง่ายต่างกันเพื่อนำภาพที่ฝึกปฏิบัติมาวิจารณ์เป็นรายบุคคล
    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
*** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                      โทรศัพท์. 0-2967-0110มือถือ. 081-829-3648
                                      โทรสาร. 0-2967-0113
                                      E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                      http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล 

รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        คุณสมบัติและลักษณะภาพข่าว
                               -   ลักษณะของภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
                               -   ลักษณะภาพที่ดีและไม่ดี

                            เทคนิคการถ่ายภาพข่าว
                               -    การศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
                               -    เทคนิควางแผนการถ่ายภาพและการคาดการณ์
                               -    การจัดเตรียมอุปกรณ์

                            องค์ประกอบศิลป์ของภาพข่าว
                               -    การจัดวางจุดสนใจ
                               -    ท่าทางการแสดงออกและอารมณ์ของภาพ
                               -    ความงามของภาพข่าว

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.       ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพข่าวจากเหตุการณ์สมมติ

                              วิจารณ์ผลงานรายบุคคล

หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้