การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และการเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
1.    เพื่อจุดประกาย ความคิด ในการจัดการ การสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
2.    ผู้รับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาแนวทางที่ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษามาเขียนแผนภาวะวิกฤติขององค์กรได้
3.    ผู้ฝึกอบรมสามารถจัดลำดับภาวะวิกฤติที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด มาฝึกหัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป

ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน40 ท่าน

วิทยากร            1-2  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook
    
ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                      โทรศัพท์. 0-2967-0110มือถือ. 081-829-3648
                                      โทรสาร. 0-2967-0113
                                       E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                       http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล  

รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        การเตรียมตัวรองรับภาวะวิกฤติ
                            บทเรียนจากกรณีศึกษา
                            แนวทางการดำเนินการเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
                            กุญแจสู่ความสำเร็จเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ                
                            บทเรียนจากเหตุวิกฤติควรให้ข่าวสื่อมวลชนอย่างไร?
                            การให้ข้อมูลในฐานะเป็นฝ่ายได้เปรียบ
                            การตัดสินใจเมื่อเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
                            กัปดักในภาวะวิกฤติ

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.        แนวทางการเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
                             องค์ประกอบของแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
                             การวิเคราะห์และการสร้างความต่อเนื่องของแผนสำหรับองค์กร
                             แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติแบบใดที่จะนำพาให้องค์กรรอดพ้นวิกฤติ
                             แนวทางการซ้อมแผนสื่อสารในภาวะวิกฤติที่ได้ประสิทธิผล

หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด