การบริหาร การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
1.    ผู้ฝึกอบรมสามารถจัดลำดับภาวะวิกฤติที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด และเกิดความตระหนักรู้ที่จะวางแนวทางแก้ไข ไว้ล่วงหน้า
2.    เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้รับทราบแนวทางการดำเนินการ  การจัดการการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ ในกรณีศึกษาต่างๆ
3.    สามารถนำข้อมูลต่างๆ  มาปรับใช้ได้

ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน40 ท่าน

วิทยากร            1-2  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                      โทรศัพท์. 0-2967-0110มือถือ. 081-829-3648
                                      โทรสาร. 0-2967-0113
                                       E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                       http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล 

รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        ภาพรวมของการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
                            การเตรียมตัวรองรับภาวะวิกฤติ 
                            บทเรียนจากกรณีศึกษาประเภทต่างๆ
                            วิกฤติไหนเป็นวิกฤติของเราหรือของใคร 
                            ข้อบ่งชี้ของความจำเป็นในการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.        แนวทางการดำเนินการเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
                             แนวทางการดำเนินการเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
                             กุญแจสู่ความสำเร็จ เคล็ดลับที่ไม่ควรมองข้าม
                             วิกฤติเหตุการณ์ วิกฤติข่าวสาร วิกฤติศรัทธาวิกฤติความเชื่อมั่นและวิกฤติภาพลักษณ์ วิกฤติไหนจะสร้างความเสียหายมากที่สุด
                             ข้อควรระวังในการสื่อสารในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเกิดภาวะวิกฤติ

หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด