Workshop การดูแลญาติในภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
1.    เป็นผู้ติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ญาติอย่างมืออาชีพ
2.    สามารถสื่อสารและปฏิบัติดูแลญาติในภาวะวิกฤติได้เป็นอย่างดี

แนวทางการบรรยาย
1.    บรรยายและกิจกรรม Workshop ตลอดการอบรม
2.    ผู้เข้าอบรมทุกคนฝึกภาคปฏิบัติ  โดยใช้ห้อง Workshop 2 ห้อง พร้อมกัน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเสียเวลา
3.     วิทยากรให้คำแนะนำจุดอ่อนจุดแข็งข้อควรปรับปรุงเป็นรายบุคคลร่วมกันจากวิดีโอที่บันทึกไว้
4.    วิทยากรสรุปในภาพรวมพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน20 ท่าน

วิทยากร            2  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 3-4 คน


สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    ห้องทำกิจกรรม Workshop  จำนวน 2 ห้องเล็ก อยู่ในบริเวณเดียวกัน
6.    เครื่องถ่าย  VDO พร้อมเจ้าหน้าที่  2  ชุด
    *** กรณีเช่าเครื่องถ่ายวีดีโอเครื่องละ3,000.-บาทต่อวันรวม 2 เครื่อง 6,000.-บาท(ไม่รวม VAT 7%)
7.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
8.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
9.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
10.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                     โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                     โทรสาร. 0-2967-0113
                                      E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                      http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล 

รายละเอียดหลักสูตร

( ช่วงที่ 1 )
08.30-11.00น.         การสื่อสารในการนัดหมายในภาวะวิกฤติ
                             การระมัดระวังการใช้คำพูด 
                            แนวทางการสังเกตสภาพแวดล้อมขณะสนทนา
                            การจับใจความสำคัญและการบันทึกข้อมูล
                            การวิเคราะห์คู่สนทนา
                            หลักการตอบคำถามประเภทต่างๆ และ เลือกใช้  MAGIC WORD
                            การตอบข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้
                            จิตวิทยาในการเจรจากับผู้สูญเสีย
                            แนวทางและขั้นตอนการแจ้งข่าวร้ายประเภทต่างๆ ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
                            จิตวิทยาในการดูแล
                            ข้อควรระวังเรื่องภาษาท่าทาง
                            การเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดูแล
                            การจำแนกประเภทและแนวทางในการสร้างความประทับใจในภาวะวิกฤติ

( ช่วงที่2 )

11.00-12.00 น.        ฝึกภาคปฏิบัติและบันทึกวิดีโอ
                             ภาคปฏิบัติสำหรับผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลญาติ

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.        ช่วงวิพากษ์
                             วิทยากรให้คำแนะนำร่วมกันจาก clip ที่บันทึกไว้โดยชี้ให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งและข้อควรปรับปรุงเป็นรายบุคคล
                             วิทยากรสรุปในภาพรวมพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ

หมายเหตุ    1. รายละเอียดสถานการณ์จะไม่มีการแจ้งให้ผู้อบรมทราบล่วงหน้าเพื่อให้การอบรมมี
ประสิทธิผล
                 2. เครื่องมือและระบบข้อมูลที่ทีมงานต้องใช้ควรนำมาฝึกจริงเพื่อให้เห็นปัญหาอุปสรรค

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด