Workshop การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ (หลักสูตร 1 วัน)


เป้าหมาย
1.    เป็นผู้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ
2.    สามารถสื่อสารและวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการบรรยาย
บรรยายและจัดกิจกรรมWorkshop  กรณีสมมติ

ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน20 ท่าน

วิทยากร            2  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 3-4 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    ห้องทำกิจกรรม Workshop  จำนวน 2 ห้องเล็ก อยู่ในบริเวณเดียวกัน
6.    เครื่องถ่าย  VDO พร้อมเจ้าหน้าที่  2  ชุด
    *** กรณีเช่าเครื่องถ่ายวีดีโอเครื่องละ 3,000.-บาทต่อวันรวม 2 เครื่อง 6,000.- บาท (ไม่รวม VAT 7%)
7.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
8.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
9.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
10.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

 

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                      โทรศัพท์. 0-2967-0110มือถือ.081-829-3648
                                      โทรสาร. 0-2967-0113
                                      E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                      http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล  

รายละเอียดหลักสูตร

08.30-11.00น.        การบรรยายภาคทฤษฎี
                            การใช้โทรศัพท์สื่อสารในภาวะวิกฤติ
                            สิ่งที่แตกต่างจากภาวะปกติ
                            ความสนใจจากสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก
                            ผลกระทบต่างๆ
                            การระมัดระวังการใช้คำพูด
                            แนวทางการสังเกตสภาพแวดล้อมขณะสนทนา
                            การจับใจความสำคัญและการบันทึกข้อมูล
                            การวิเคราะห์คู่สนทนา
                            หลักการตอบคำถามประเภทต่างๆ และเลือกใช้ MAGIC WORD
                            การตอบข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้
                            จิตวิทยาในการเจรจากับผู้โทรเข้ามา
                            การรายงานผลและการจดบันทึกการสนทนา

11.00 - 12.00 น.        การฝึกภาคปฏิบัติ
                               แนวทางบันทึก VDO ผู้เข้าอบรมทุกคน

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.        วิทยากรให้คำแนะนำจุดอ่อนจุดแข็งข้อควรปรับปรุงเป็นรายบุคคลร่วมกันจากวิดีโอ                

14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 15.30 น.       วิทยากรสรุปให้คำแนะนำจุดอ่อนจุดแข็งข้อควรปรับปรุงเป็นรายบุคคลร่วมกันจากวิดีโอ

15.30 - 16.00 น.       วิทยากรสรุปในภาพรวมพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ

 

หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้