การสื่อสารทางโทรศัพท์ และการจัดการข้อร้องเรียน (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
1.    เพิ่มทักษะในการให้บริการ และ การสื่อสารทางโทรศัพท์
2.    เกิดทักษะการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน

แนวทางการบรรยาย
1.    บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
2.    ฝึกภาคปฏิบัติรายบุคคล


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน30 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน


สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    ห้องทำกิจกรรม Workshop จำนวน 2 ห้องเล็ก อยู่ในบริเวณเดียวกัน
6.    เครื่องถ่าย  VDO พร้อมเจ้าหน้าที่  2  ชุด
    *** กรณีเช่าเครื่องถ่ายวีดีโอเครื่องละ 3,000.-บาทต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
7.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
8.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
9.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
10.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                                      โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                                      โทรสาร. 0-2967-0113
                                      E-mail: contact@imagepoolwise.com
                                      http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล

รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
                            น้ำเสียงและภาษาที่เหมาะสมทางโทรศัพท์
                             การสร้างความรู้สึกที่ประทับใจต่อคู่สนทนาทางโทรศัพท์
                            ข้อหลีกเลี่ยงในการรับโทรศัพท์
                            เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์
                            การรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
                            การจัดการเมื่อรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
                            เทคนิคการจับน้ำเสียง และอารมณ์ของผู้ติดต่อทางโทรศัพท์

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        เทคนิคการหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ทางโทรศัพท์
                               เทคนิคการแปลงวิกฤติเป็นโอกาสจากการสื่อสารทางโทรศัพท์
                               เทคนิคการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ เพื่อลดการร้องเรียน
                               แนวทางการปรับปรุงการสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
                               การติดตามผลหลังรับเรื่องร้องเรียนเพื่อสร้างทัศนคติบวก

หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด