การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปกติ (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
1.    สร้างการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
2.    เกิดทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์

แนวทางการบรรยาย
1.    บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
2.    เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน40 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน


สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                โทรศัพท์. 0-2967-0110มือถือ.081-829-3648
                 โทรสาร. 0-2967-0113
                E-mail: contact@imagepoolwise.com
                http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล 


รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
                            มารยาทการใช้โทรศัพท์
                            เทคนิคการสร้างความประทับใจด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์
                            น้ำเสียงและภาษาที่เหมาะสมทางโทรศัพท์
                            การสร้างความรู้สึกที่ประทับใจต่อคู่สนทนาทางโทรศัพท์
                            ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการรับโทรศัพท์
                            เทคนิคการหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ทางโทรศัพท์

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        เทคนิคการแปลงวิกฤติเป็นโอกาสจากการสื่อสารทางโทรศัพท์
                               เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์
                               เทคนิคการรับโทรศัพท์และการส่งสาย
                               แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารทางโทรศัพท์

    หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด