การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน)


     หากผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารจะทำให้ผู้รับข้อมูลทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งวัจนภาษา  (ภาษาพูด)  และอวัจนภาษา  (ภาษาท่าทาง) และหากมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
    หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” จะทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการสื่อสารและสามารถประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์
1.    สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.    เกิดทักษะในการสื่อสารและเข้าใจเรื่องการตีความของผู้ที่จะสื่อสารด้วย
3.    เข้าใจความสำคัญของการประสานงาน

แนวทางการบรรยาย
1.    บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
2.    เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้อบรม        รุ่นละไม่เกิน40 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room และมีพื้นที่ทำกิจกรรมด้านหลังห้อง
5.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
6.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
7.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                โทรสาร. 0-2967-0113
                E-mail: contact@imagepoolwise.com
                http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล 


รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ
                            รูปแบบของการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                            การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
                            “การตีความ”  หัวใจของการสื่อสาร
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        เทคนิคการประสานงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
                               เทคนิคการสร้างให้เกิดการประสานงานกับองค์กรภายนอก
                               ขอความร่วมมืออย่างไรให้มีแต่ได้กับได้
                               เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                               มนุษยสัมพันธ์กับการประสานงาน

หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด