การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)

การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)


หากผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถจะประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะทำให้เกิดผลดีกับองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม   
    หลักสูตร “เทคนิคการประสานงานและสร้างมนุษยสัมพันธ์” จะทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการประสานงานอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มได้อย่างดี

วัตถุประสงค์
สามารถประสานงาน และสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบรรยาย

1.    บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
2.    เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง

ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน40ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    ห้องทำกิจกรรม Workshop 2 ห้องเล็ก อยู่ในบริเวณเดียวกันและพื้นที่จัดกิจกรรม
6.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
7.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
8.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
9.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                โทรศัพท์. 0-2967-0110มือถือ. 081-829-3648
                โทรสาร. 0-2967-0113
                E-mail: contact@imagepoolwise.com
                http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล 


รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        หลักการประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์
                            พื้นฐานปัญหาที่นำไปสู่ความไม่เข้าใจกัน ไม่ร่วมมือกัน
                            การแสดงออกและคำพูดที่นำไปสู่การประสานงานที่ดี
                            หนทางสู่การประสานงานที่ดีในทุกระดับ
                            มนุษย์สัมพันธ์ควรจะอยู่ระดับใดองค์กรจึงจะอยู่รอดและเกิดการประสานงานที่ดี
                            ความสำคัญของการประสานงานในระดับองค์กร
                            การประสานงานกันระหว่างกลุ่มผู้ทำงานสำคัญอย่างไร

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        เทคนิคการประสานงานเมื่อเป็นผู้แทนขององค์กร
                               จะประสานงานได้ต้องฟังซึ่งกันและกัน
                               มนุษย์สัมพันธ์ดีช่วยให้เกิดการประสานงานได้
                               เทคนิคการประสานงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
                               เทคนิคการสร้างให้เกิดการประสานงานกับองค์กรภายนอก
                               ขอความร่วมมืออย่างไรให้มีแต่ได้กับได้

หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด