การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 1 วัน)


    หากผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารจะทำให้ผู้รับข้อมูลทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
    หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” จะทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการสื่อสารอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์
1.    สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.    เกิดทักษะในการสื่อสารและเข้าใจเรื่องการตีความของผู้ที่จะสื่อสารด้วย

แนวทางการบรรยาย
1.    บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
2.    เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                โทรศัพท์. 0-2967-0110 มือถือ. 081-829-3648
                โทรสาร. 0-2967-0113
                E-mail: contact@imagepoolwise.com
                http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล


รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ
                            รูปแบบของการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                            การสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน
                            ที่มาของปัญหาในการสื่อสาร
                            การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
                            “การตีความ”  หัวใจของการสื่อสารที่สำเร็จหรือล้มเหลว

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        การสื่อสารสองทาง ปัจจัยที่ต้องหันมามอง
                               การอธิบายความให้เกิดประสิทธิภาพ
                               เทคนิคการนำเป้าหมายของการสื่อสารมาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
                               เข้าใจหน้าที่ของการสื่อสารจะสื่อสารกับใครก็ได้ผล
                               การเลือกการจัดลำดับการสื่อสารอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดข่าวลือ

    หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด