เลขานุการ...ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่ (หลักสูตร 1 วัน)

เลขานุการ...ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่ (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
1.    การเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ
2.    เทคนิคปฏิบัติงานเพื่อให้นายมีภาพลักษณ์ที่เป็นบวก

แนวทางการบรรยาย
1.    บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
2.    เนื้อหามุ่งให้ผู้อบรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน


สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook


ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                โทรศัพท์. 0-2967-0110  มือถือ. 081-829-3648
                โทรสาร. 0-2967-0113
                E-mail: contact@imagepoolwise.com
                http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล


รายละเอียดหลักสูตร
09.00-12.00น.        เทคนิคการเป็นเลขานุการยุคใหม่
                            เลขานุการที่ประสบผลสำเร็จเริ่มที่ไหน
          -    รู้จักตัวเอง
          -    รู้จักนาย
          -    รู้จักผู้มาติดต่อ
          -    รู้จักบทบาทหน้าที่
          -    รู้จักสร้างความประทับใจ

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        เลขานุการกับการประชุมของนาย
                               ข้อควรระวังสำหรับเลขานุการ
                               การแบ่งเบาภาระของนาย
                               ความเคยชินของเลขาฯ คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่
                               ITPS สำหรับเป็นเลขาฯ มืออาชีพ

    หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด