การสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรตนเอง และทีมงาน เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือ
2.    เพื่อให้ทุกคนธำรงรักษาภาพลักษณ์ที่สร้างไว้นั้นให้คงไว้ตลอดไป

แนวทางการบรรยาย
1.    บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
2.    เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน


สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                โทรศัพท์. 0-2967-0110 มือถือ. 081-829-3648
                โทรสาร. 0-2967-0113
                E-mail: contact@imagepoolwise.com
                http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล

ข้อเสนอแนะ    ควรจัดหลักสูตรเพิ่มเติม
1.    บุคลิกภาพที่ประทับใจ
2.    การให้บริการที่ประทับใจ
3.    การประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ
** เพื่อให้ผู้รับการอบรมตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์องค์กรเช่นกัน


รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.        ความสำคัญของภาพลักษณ์
                            ภาพลักษณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
                            ภาพลักษณ์องค์กรจะดีได้ต้องมีปัจจัยอะไรมาประกอบ
                            ภาพลักษณ์บุคลากร กุญแจสำคัญของความสำเร็จของมืออาชีพ
                            เทคนิคการพัฒนาภาพลักษณ์การบริการ

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        ปฏิบัติอย่างไรไม่ให้เกิดวิกฤตภาพลักษณ์
                               วิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นอยู่
                               วางแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานตนเอง
                               ปฏิบัติการระดมสมอง
                               วิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นอยู่
                               วางแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานตนเอง
                               ปฏิบัติการระดมสมอง

หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด