เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)


หลักการและเหตุผล
        ในยุคที่การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีความสำคัญและมีผลอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็วและส่งผ่านถึงกันได้อย่างกว้างขวางด้วยต้นทุนต่ำนั้น ทำให้บทบาทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ยิ่งทวีความสำคัญต่อการสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จึงทำให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐหรือเอกชนต่างตระหนักว่า นอกเหนือจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ศักยภาพในการแข่งขัน และการมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแล้ว ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรทั้งด้านธุรกิจและสังคมยังเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งด้วย และกุญแจดอกสำคัญสู่ความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรคือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร     
    เชื่อกันว่าการสื่อสารประชาสัมพันธ์มิได้จำกัดว่าเป็นงานเฉพาะสำหรับบุคลากรด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ แต่เป็นงานที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากทุกคนหรือทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวกับงานหรือหน่วยงานของตนทั้งที่เป็นเรื่องธุรกิจและสังคมไปสู่เพื่อนร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในครอบครัวญาติมิตร รวมถึงสังคมภายนอก เช่น ลูกค้า ชุมชน หรือสื่อมวลชนได้ จะยังส่งผลให้ผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเกิดความเข้าใจอันดีต่อ และจะเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ส่งผลให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.    เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน นอกจากนี้ยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
2.    เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สามารถนำไปกำกับการปฏิบัติได้จริง และพัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนักที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี


ระยะเวลาหลักสูตร        1  วัน 

จำนวนผู้ฝึกอบรม        40 ท่าน

วิทยากร            1  ท่าน  พร้อมเจ้าหน้าที่ 1-2 คน

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/ อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1คน
    *** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                โทรศัพท์. 0-2967-0110มือถือ. 081-829-3648
โทรสาร. 0-2967-0113
                E-mail: contact@imagepoolwise.com
                http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล

รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00น.         เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการประชาสัมพันธ์
                            ใครคือประชาสัมพันธ์องค์กร
                            การวิเคราะห์เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงป้องกัน
                            การประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอก แบบไหนจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด
                            การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
                            เทคนิคการสร้างพลัง จาก “0ne Voice One Message”
                            สื่ออย่างไรให้ได้ “สาร”ที่ตั้งใจจะสื่อสาร
                            “การสื่อสาร” กุญแจที่ไขไปสู่ความน่าเชื่อถือ
                             “กลุ่มเป้าหมาย” กุญแจอีกดอกที่ไขสู่ความสำเร็จ

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสื่อมวลชนและลูกค้า
                               เทคนิคพลิกวิกฤติเป็นโอกาส
                               การประชาสัมพันธ์เชิงป้องกัน
                               การสร้างโอกาสผ่าน Social Media
                               การประชาสัมพันธ์เพื่อการแก้ไขในรูปแบบต่างๆ

หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด