Workshop ฝึกปฏิบัติเทคนิคการต้อนรับดูงาน (หลักสูตร 1 วัน)


วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงการต้อนรับดูงานและการจัดการในการเยี่ยมชมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.    ฝึกให้ผู้ต้อนรับดูงานได้เรียนรู้การเป็นวิทยากรและการบรรยายสรุปแบบมืออาชีพ
3.    ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ ผู้เรียนต้องผ่านหลักสูตรการบรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงานมาแล้ว

แนวทางการบรรยาย
1.    บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจริง
2.    ฝึกปฏิบัติการบรรยายสรุปพร้อมวิพากษ์รายบุคคล
3.    จำลองสถานการณ์และฝึกการรับดูงานเหมือนเกิดขึ้นจริงและวิพากษ์

กลุ่มเป้าหมาย    
เจ้าหน้าที่ที่ต้องให้การต้อนรับดูงานบุคคลภายนอก


ระยะเวลาหลักสูตร          1 วัน

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน 12-15คน
                *** ผู้ฝึกปฏิบัติต้องผ่านการฟังบรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน 1วันมาแล้ว
                และผู้ทีไม่ได้รับการฝึกจะต้องแสดงเป็นผู้เยี่ยมชม เป็นผู้ประเมิน และผู้ให้คะแนน

วิทยากร            1 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ 1-2 คน

 

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรมจัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉายแผ่นทึบ  
6.    เครื่องถ่าย  VDO พร้อมเจ้าหน้าที่  2  ชุด
** กรณีเช่าเครื่องถ่ายวีดีโอเครื่องละ3,000.- บาทต่อวัน รวม 2 เครื่อง6,000.-บาท(ไม่รวม VAT 7%)
7.    สถานที่ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์ควรเป็นสถานที่ดูงานจริงๆพร้อมอาหาร/ อาหารว่าง
8.    รถตู้ในสถานการณ์จำลอง ฝึกปฏิบัติ
9.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
***กรณีเช่าเครื่องLCD เครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
10.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
11.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
12.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                โทรศัพท์.0-2967-0110  มือถือ.081-829-3648
                โทรสาร.0-2967-0113
                E-mail: contact@imagepoolwise.com
                http//www.imagepoolwise.com

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล 
รายละเอียดหลักสูตร

09.00-12.00 น.     ฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่เกิน 12ท่าน)
                           เตรียมการเพื่อจำลองสถานการณ์จริงการเป็นพิธีกร/ วิทยากร และทดลองปฏิบัติตั้งแต่ผู้ดูงานมาถึง-จนลากลับ/ บรรยาย/ อาหารว่าง/ ชมกิจการ/ ลากลับ 
(ครั้งละ 1 ชุด)

12.00-13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.     ฝึกภาคปฏิบัติ (ต่อ)
                          วิพากษ์จากการฝึกปฏิบัติ


    หมายเหตุ    1. หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้    
                     2. รายละเอียดการเรียนการสอนไม่สามารถใส่รายละเอียดที่ชัดเจนให้ได้เนื่องจาก
                        ต้องการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาแต่สามารถ Present ให้ลูกค้ารับทราบด้วยวาจาได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด