บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน (หลักสูตร 1 วัน)


หลักการและเหตุผล
1.    การดูงานเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ต้นทุนต่ำที่สุดแต่ให้ผลลัทธ์ที่สูงสุด
2.    ทุกองค์กรมักมองทีม และไม่ให้ความสำคัญ
3.    การสร้างความประทับใจทุกวินาทีจะสร้างการจดจำที่ดี และสร้างทัศนคติบวกได้

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงการต้อนรับดูงานและการจัดการในการเยี่ยมชมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.    ชี้แนะให้ผู้ต้อนรับดูงานได้เรียนรู้การเป็นวิทยากรและการบรรยายสรุปแบบมืออาชีพ
3.    ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบรรยาย
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจริง

กลุ่มเป้าหมาย    
เจ้าหน้าที่ที่ต้องให้การต้อนรับดูงานบุคคลภายนอก


ระยะเวลาหลักสูตร          1 วัน

จำนวนผู้ฝึกอบรม        รุ่นละไม่เกิน 40 คน

วิทยากร            1 ท่าน และ เจ้าหน้าที่1-2 คน

 

สถานที่/ อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม    
1.    บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (ในกรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
2.    รถรับ-ส่ง (จากสนามบินหรือจากที่พัก) หรือกรณีจัดในปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.    ค่าที่พัก/อาหาร ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีค้างคืน) 
4.    ห้องอบรม 1 ห้องใหญ่เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม จัดเป็นแบบ Class room
5.    เครื่องฉาย LCD พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  1  คน
*** กรณีเช่าเครื่อง LCDเครื่องละ 3,000.-บาท ต่อวัน (ไม่รวม VAT 7%)
6.    ไมค์ลอย 2  ตัว พร้อมถ่านสำรอง
7.    ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น 1 ตัว
8.    สายเสียงสำหรับต่อเข้ากับ Notebook

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม    บริษัทอิมเมจพูลจำกัด
                โทรศัพท์.0-2967-0110มือถือ.081-829-3648
                โทรสาร.0-2967-0113
                E-mail: contact@imagepoolwise.com
                http//www.imagepoolwise.com

 

ผู้ประสานงาน        คุณอาริยา ทาบคำ , คุณณิพิชสุนันท์ อดุลย์พัฒนกุล  

รายละเอียดหลักสูตร


09.00-12.00 น.    ภาพรวมเทคนิคการต้อนรับดูงาน

•    ข้อควรปฏิบัติ
•    ข้อควรระวัง
•    ความคาดหวังของผู้เยี่ยมชมกิจการ
•    บุคลิกอย่างไรจึงจะประทับใจผู้มาดูงาน
•    การเตรียมการประเภทต่างๆในการดูงาน
•    การใช้ประโยชน์จากการดูงาน

12.00-13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.       การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

•    การเป็นวิทยากร/พิธีกร
•    การจัดคิวงาน
•    การเตรียมเนื้อหา
•    การใช้โสตทัศนูปกรณ์ช่วยในการบรรยาย
•    การวิเคราะห์ผู้ฟัง
•    ภาษาท่าทาง
•    การตอบคำถามเพื่อไม่เกิดปัญหากับองค์กร
•    กัปดักในการต้อนรับดูงาน


หมายเหตุ    หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเสียงและ VDO ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด