หลักสูตรสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
การใช้สื่อและประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 (หลักสูตร 1 วัน)
การใช้สื่อและประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 (หลักสูตร 1 วัน)

การประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 จะทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัล (Digital Public Relation)

การบริหารจัดการสื่อดิจิทัลแบบมืออาชีพ
การบริหารจัดการสื่อดิจิทัลแบบมืออาชีพ

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (หลักสูตร 1 วัน)

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน นอกจากนี้ยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)

เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรตนเอง และทีมงาน เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือ