การจัดทำคู่มือเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
การจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้การบริการทั้งองค์กรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
การจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้การบริการทั้งองค์กรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ