บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด
Betagro

บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด

http://www.betagro.com

เครือเบทาโกร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ภายใต้ชื่อ บริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ และก่อตั้งโรงงาน แห่งแรกที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบทาโกรขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการสร้างฐานการผลิตด้านปศุสัตว์แห่งแรก ประกอบด้วยฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงงานอาหารสัตว์ และโรงฟักไข่ ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้ขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งทางด้านแห่งวัตถุดิบและทำเลที่ตั้ง กลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ประกอบด้วย โรงงาน อาหารสัตว์ ฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ โรงงานแปรรูปและตัดแต่งเนื้อสุกรอนามัยและโรงงานผลิตอาหารปรุงสุกแช่แข็งจาก เนื้อสุกรอนามัยและเนื้อสุกรเอสพีเอฟ ฯลฯ จากธุรกิจที่เป็นพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมเกษตรนำไปสู่การจัดตั้ง บริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกหลายแห่ง เพื่อรองรับเครือข่ายธุรกิจของเบทาโกรตั้งแต่ธุรกิจการผลิต การเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ์ ทั้งสุกร ไก่เนื้อและไก่ไข่ การจัดทำฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังร่วมมือกับเกษตรกรในโครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่โครงการ จัดเลี้ยงสุกรขุน การผลิตและจำหน่ายสุกรขุน เนื้อไก่สด ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก ปัจจุบัน เครือเบทาโกร เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ สำหรับสุขภาพสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศเพื่อเป็นการ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต"

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

 

บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด

27-Nov-45

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด

28-Nov-45

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด

3-Dec-45

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด

12-Dec-45

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ในเครือ เบทาโกร
 

บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

17-Sep-46

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

29-Sep-46

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

18-Jun-47

หลักสูตร เขียนแผนการปฏิบัติการภาวะวิกฤติ

บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

21-Jun-47

ฝึกอบรมแผนการปฏิบัติการภาวะวิกฤติ

บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

24-Jun-47

ฝึกอบรมแผนการปฏิบัติการภาวะวิกฤติ

บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

28-Jun-47

หลักสูตร เขียนแผนการปฏิบัติการภาวะวิกฤติ

บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

29-Jun-47

ฝึกอบรมแผนการปฏิบัติการภาวะวิกฤติ

บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

27-Jul-47

การตอบคำถามในภาวะวิกฤติ