บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS)

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS)

http://www.bts.co.th

รถไฟฟ้า บีทีเอส ดำเนินการโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 21,036 ล้านบาท ทุนออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว 10,058 ล้านบาท และเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เป็นต้นมา เราเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีขีดความสามารถใน ด้านการให้บริการสูง ทั้งในด้านความรวดเร็วความสะดวกสบาย และมีมาตรฐานความตรงต่อเวลาเกือบ 100% ช่วยให้ผู้โดยสารประหยัดเวลาในการเดินทาง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีส่วนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชาวกรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันมีผู้โดยสารมาใช้บริการโดยเฉลี่ย มากกว่า 450,000 เที่ยวคน / วันทำงาน(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2552)