บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
BLCP Power Station

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

http://www.blcp.co.th

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยควบคู่กับการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาครัฐและ เพื่อคำนึงถึงความรู้สึกและความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้ถ่านหินคุณภาพดีประเภทบิทูบินัสเป็นเชื้อเพลิงซึ่ง ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย มีกำลังการผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 2 ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึก โดยบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประมาณ 600 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 รวมระยะเวลาเช่า 30 ปี ทั้งนี้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตต่างๆ ในการก่อสร้างและดำเนินการ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎเกณฑ์และข้อบังคับเช่นเดียวกับโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

21-Aug-51

หลักสูตร การบริหาร การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS)

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

3-Sep-51

หลักสูตร Workshop on Media Response 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

10-Sep-57

หลักสูตร Workshop on Media Response