ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

http://www.ghbank.co.th

การจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) เป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางการเงิน ให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควร แก่อัตภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา “ พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 “ ขึ้น และได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2496 โดยมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)

14-Jun-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)

15-Jun-50

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)

9-Jul-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)

10-Jul-50

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว