บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Advanced Info Service

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

http://www.ais.co.th

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

27-Apr-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

5-Sep-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

6-Sep-50

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

7-Sep-50

หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

22-Nov-50

Follow Up

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

23-Nov-50

Follow Up