บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)
Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL)

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)

http://www.bangkokmetro.co.th

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรก ของประเทศไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   (BMCL)

17-Jun-47

 หลักสูตร Workshop on Media Response

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   (BMCL)

19-Mar-48

หลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   (BMCL)

20-Mar-48

หลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   (BMCL)

23-Mar-48

หลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   (BMCL)

24-Mar-48

หลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ