บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ
Thanachart Securities

บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ

http://www.tnsitrade.com

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มดำเนินการในนาม บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ตั้งแต่ปี 2523 ต่อมาในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2540 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน โดยวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด(มหาชน) ได้โอนการดำเนินธุรกิจในส่วนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท มายังบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ได้แก่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2,600 ล้านบาท และภายหลังจากการแยกการประกอบธุรกิจ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ในปี 2550 ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) (ธนาคารธนชาต) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ 
ทุนธนชาต ร้อยละ 99.36 และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้น ร้อยละ 0.64 ได้ทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเต็ด(The Bank of Nova Scotia Asia Limited: Scotiabank)(โนวาสโกเทีย) ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 โดยทุนธนชาตลดสัดส่วน การถือหุ้นลงอยู่ที่ร้อยละ 74.48 และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.54 ในขณะเดียวกันทุนธนชาตได้จำหน่ายเงินลงทุน โดยการโอน ขายหุ้นสามัญของทุนธนชาตที่ถืออยู่ในบริษัท ย่อยที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนจำนวน 8 บริษัท รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด(มหาชน) ให้แก่ธนาคารธนชาต ส่งผลให้ธนาคารธนชาต เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทสัดส่วนร้อยละ 99.99

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

16-Sep-47

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

28-Oct-47

หลักสูตร ทักษะการขายที่มีประสิทธิภาพ