บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Cat Telecom Public Company Limited

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

http://www.cattelecom.com/site/th/main.php

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยการแปลงโดยการแปลงสภาพจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 และได้รับโอนกิจการสิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม ทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทยังคงมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 12-มี.ค.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 4-ก.ย.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ