การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

http://www.exat.co.th

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มุ่งมั่นให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม และยึดถือมาตรฐานจริยธรรมอย่างสูงและโดยที่ผลการปฏิบัติงานของ กทพ. ได้รับการตัดสินจากการมองของสังคม คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการที่สังคมได้ให้ความไว้วางใจแนวทางการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการในการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดีปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนบริหารกิจการด้วยความไว้วางใจเป็นธรรมมีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกและความสม่ำเสมอในการให้บริการต่อผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 4-เม.ย.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 29-เม.ย.-52 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ