สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

http://203.157.232.102

  ประวัติความเป็นมาทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดกระบี่ ได้มีวิวัฒนาการตามความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการพัฒนาทางด้านการเมืองมาเป็นสำคัญซึ่งประมาณปีพ.ศ.2516 สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสมัยนั้นเรียกว่า “สุขศาลา” ได้ให้บริการเน้นทางด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเป็นสำคัญและให้บริการส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นทางด้านอนามัยแม่และเด็กได้รับความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การต่อมาการพัฒนาทางด้านวิชาการและทางด้านบริหารมากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกระแสสังคมโลกจึงได้เปลี่ยนเป็นที่ทำการอนามัยจังหวัด  ชื่อเป็นหน่วยงานทางด้านบริการและมีหน่วยงานทางด้านบริการที่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานบริหารระดับจังหวัด  คือศูนย์การแพทย์และอนามัย  ขั้น 1 สถานีอนามัยชั้น 2  และเน้นการให้บริการ ทางด้านป้องกันโรค  รักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น

 

            พ.ศ.2519  ได้เปลี่ยนชื่อจากที่ทำการอนามัยจังหวัดเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีหน่วยงานย่อยในสังกัดในระดับจังหวัดคือ โรงพยาบาลทั่วไปในระดับอำเภอโรงพยาบาลชุมชนในระดับตำบล  หมู่บ้าน  สถานีอนามัยและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารทางด้านวิชาการที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงานย่อยในสังกัดและผสานกับหน่วยงานในสังกัด เช่นเกษตรจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดเป็นต้น

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สาธารณสุขกระบี่ 8-มิ.ย.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ