บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
KTB GENERAL SERVICE.

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

http://www.ktbgs.co.th/

  เป็นบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านบริการต่างๆ ให้กับ ธนาคารกรุงไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ สวัสดิการแรงงานประจำปี 2550และ 2551 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมั่นคงและชื่อเสียงของ KGS ภายใต้ค่านิยมองค์กร "พัฒนาความรู้ความสามารถ ไม่ขาดความซื่อสัตย์ ไม่ปัดความรับผิดชอบ บริการมอบด้วยใจ งานโปร่งใสทำเป็นทีม"
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

5-Aug-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

6-Jun-50

หลักสูตร เลขานุการ...ผู้บริหารยุคใหม่

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

5-Oct-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ