เทศบาลนครแหลมฉบัง

เทศบาลนครแหลมฉบัง

http://www.lcb.go.th

การพัฒนาพื้นที่แหลมฉบัง  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตั้งแต่ปี 2524  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5  (พ.ศ.2525-2529) และฉบับที่ 6 (2530-2534)     ซึ่งได้กำหนดพื้นที่แหลมฉบังเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาดำเนินการก่อ สร้างและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนเมืองใหม่ด้วยการก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนที่เป็นผล มาจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมโดยดำเนินการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกระหว่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ก่อสร้างทางรถไฟสายท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเชื่อมต่อกับทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ-สัตหีบ และ ก่อสร้างอาคารเคหะชุมชนแหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ทะเลตะวันออก และมีการตั้งองค์การขึ้นมารับผิดชอบ   ทำหน้าที่พัฒนาหรือสร้างชุมชนเมือง และบริการ  สาธารณะในเมือง ซึ่งดำเนินการในลักษณะของหน่วยการปกครองท้องถิ่นคือเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
เทศบาลแหลมฉบัง 11-ส.ค.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ