สำนักงานอาหารและยา

สำนักงานอาหารและยา

http://www.fda.moph.go.th

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 12-ม.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 13-ม.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1-มี.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3-มี.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 8-มี.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 10-มี.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 22-มี.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 27-มี.ค.-49 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 15-ม.ค.-50 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 31-ม.ค.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1-ก.พ.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2-ก.พ.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 21-ก.พ.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1-ก.พ.-51 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2-ก.พ.-51 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 21-ก.พ.-51 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 22-ก.พ.-51 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 19-ก.ย.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 25-มี.ค.-52 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 27-พ.ค.-53 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ