กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

http://www.prd.go.th/main.php

          กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ของรัฐบาล สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการ เสริมสร้าง ความเข้าใจอันดี ระหว่าง รัฐบาล และหน่วยงาน ของรัฐบาล กับประชาชน ตลอดจน ระหว่าง ประชาชน ด้วยกัน ให้ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง และรับฟัง ความคิดเห็น ของประชาชน เพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 
          นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ โน้มน้าว ชักจูง ประชาชน เพื่อก่อให้เกิด ความร่วมมือ แก่รัฐบาล และ หน่วยราชการ ต่าง ๆ ตาม แนวทาง ที่ถูกที่ควร ในระบอบ ประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข นอกจาก สำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพ มหานคร แล้ว กรมประชาสัมพันธ์ ยังมี สำนัก ประชาสัมพันธ์ เขต อีก 8 สำนัก ได้แก่ สปข.1 ขอนแก่น สปข.2 อุบลราชธานี สปข.3 ลำปาง สปข.4 พิษณุโลก สปข.5 สุราษฎร์ธานี สปข.6 สงขลา สปข.7 ระยอง และ สปข.8 กาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ให้เข้าถึง ประชาชน ในส่วน ภูมิภาค ขณะ เดียวกัน กรมประชาสัมพันธ์ ยังมี สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ครบทุก จังหวัด

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
กรมประชาสัมพันธ์ 22-ก.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
กรมประชาสัมพันธ์ 30-ก.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
กรมประชาสัมพันธ์ 1-ก.ย.-49 หลักสูตร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบมืออาชีพ
กรมประชาสัมพันธ์ 9-ก.ย.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ