ธนาคารแห่งประเทศไทย
BTS - Bangkok Mass Transit System Bangkok Mass Transit System

ธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www.bot.or.th/

ตราธนาคารแห่งประเทศไทย คือ พระสยามเทวาธิราชในเหรียญเสี้ยว อัฐ โสฬส ที่ออกใช้ในรัชการที่ 5 มาดัดแปลง และเพิ่มถุงเงินในพระหัตถ์เบื้องขวา ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงผู้คุมถุงเงินของชาติ อันเป็นหน้าที่หลักของธนาคารแห่งประเทศไทย พระแสงธารพระกรในพระหัตถ์ซ้าย เพื่อคอยปัดป้องผู้ที่มารุกราน แต่ได้เปลี่ยนตอนปลายจากรูปดอกไม้มาเป็นลายดอกบัว

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21-Dec-45

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29-Nov-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

27-Dec-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

18-Dec-47

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

17-Dec-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

18-Dec-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

25-Feb-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

26-Feb-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

22-Apr-49

หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

20-Mar-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

22-Oct-45

หลักสูตร Workshop on Media Response  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21-Apr-55

หลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

22-Apr-55

หลักสูตร การรับมือกับข้อร้องเรียนทางโ ทรศัพท์