สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 28-ก.พ.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 5-มิ.ย.-51 หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อการบริการ