การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

http://www.egat.co.th

 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยการรวมหน่วยงาน ด้านการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า ๓ แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์ และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เรียกชื่อย่อว่า “กฟผ.” พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๕ มีสาระสำคัญโดยสรุปคือ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อ ดำเนินธุรกิจดังกล่าว และให้มีอำนาจใช้สอยและครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อสำราวจหาแหล่งพลังงาน ตลอดจนสถนานที่สำหรับใช้ในการผลิตหรือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าโดยชดใช้ค่าทอแทนที่ เป็นธรรม และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับ คุณภาพไฟฟ้า เทคนิคทางวิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ในกรณีที่เอกชนประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟผ. มีสิทธิเพิ่มวงเงินในการกู้ยืมและในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการมีอำนาจจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีได้ทุกกรณีโดยไม่จำกัดวงเงิน โดยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ส่วนสาระสำคัญที่ยังคงเดิม คือ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกับกรรมการ (ซึ่งต้องไม่มีตำแหน่งทางการเมือง) และคณะกรรมการเหล่านี้เป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ. จึงเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๓๕ กฟผ. นำเสนอต่อรัฐบาลขอเข้าโครงการรัฐสาหกิจที่ดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ รัฐมนตรีให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดี เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ การนี้จะส่งผลให้ กฟผ. มีความคล่องตัวในการบริหารงานได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการลดบทบาทการควบคุมรัฐวิสาหกิจลงให้น้อยที่สุดและสนับสนุนให้รัฐ วิสาหกิจมีความสามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจภาคเอกชนได้
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 29-มิ.ย.-49 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 15-ก.ค.-49 ฝึกซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 17-ก.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 18-ก.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 5-ต.ค.-49 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 6-ต.ค.-49 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 17-พ.ย.-49 หลักสูตร พลิกงานให้เป็นข่าว พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 27-มิ.ย.-50 หลักสูตร การเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 3-ก.ค.-50 หลักสูตร การเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 30-ก.ย.-50 การฝึกซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 31-ต.ค.-50 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 18-ธ.ค.-50 การฝึกซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 10-มิ.ย.-51 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 19-มิ.ย.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการฝึกรับประทานอาหารตะวันตก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 23-ก.ค.-51 หลักสูตร Workshop on Media Response
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 6-ส.ค.-51 หลักสูตร Workshop on Media Response
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 29-ส.ค.-51 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 5-ก.ย.-51 หลักสูตร Workshop on Media Response
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 16-ก.ย.-51 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 18-ต.ค.-51 การฝึกซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (บางปะกง) 5-พ.ย.-51 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 11-พ.ย.-51 การฝึกซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 2-ก.ค.-52 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 3-ก.ค.-52 หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 30-ก.ค.-52 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 31-ก.ค.-52 หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 1-ต.ค.-52 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 2-ต.ค.-52 หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ขอนแก่น) 22-ก.ย.-53 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 20-ธ.ค.-54 หลักสูตร มารยาทการเข้าสังคม และ รับประทานอาหารแบบตะวันตก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 27-ก.พ.-55 หลักสูตร เทคนิคการพูดผูกใจคน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 23-มี.ค.-55 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 30-เม.ย.-55 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 25-พ.ค.-15 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 22-มิ.ย.-55 หลักสูตร เทคนิคการพูดผูกใจคน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 27-ก.ค.-55 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 2-ก.ย.-56 หลักสูตร เลขานุการ...ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 5-ก.ย.-56 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 6-ก.ย.-56 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 9-ก.ย.-56 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 10-ก.ย.-56 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 16-ก.ย.-56 หลักสูตร เลขานุการ...ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 17-ก.ย.-56 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 18-ก.ย.-56 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 24-ก.ย.-56 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 25-ก.ย.-56 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 28-พ.ค.-57 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ