ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

http://www.sbpac.go.th

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค ใต้ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ในสมัยรัฐบาลที่มี ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 

           - กํากับเร่งรัด การปฏิบัติของฝ่ายพลเรือน ตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในเรื่อง ™ การศึกษา ™ การอํานวยความเป็นธรรม ™ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ™ การสร้างความเข้าใจในพื้นที่ 
           - รวบรวม กลั่นกรอง บูรณาการ และเสนอแนะ การจัดทําแผนงาน /โครงการ และการตั้งงบประมาณของหน่วยราชการ และหน่วยงานของรัฐ 
           - อํานวยการและประสานการปฏิบัติ ในการบริหารงานยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิ์ และเสรีภาพ การอํานวยความยุติธรรม การเยียวยา การพิจารณากระบวนการยุติธรรม การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม 
           - พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ ปฏับัติงานใน จชต. 
           - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา แก้ไขปัญหา จชต. โดยใช้กลไกของหน่วยราชการฝ่ายพลเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ขับเคลื่อนใน 2 มิติ คือ ™ มิติการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ™ และมิติด้านการวางรากฐานในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ศอ.บต. ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานที่ ครอบคลุมในทุกมิติ

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25-ก.ค.-50 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 26-ก.ค.-50 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน  
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9-ส.ค.-50 หลักสูตร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบมืออาชีพ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 21-พ.ค.-51 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17-ก.พ.-52 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24-ก.พ.-52 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27-ก.พ.-52 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24-มี.ค.-52 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 31-มี.ค.-52 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11-มิ.ย.-52 หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24-มิ.ย.-52 หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30-มิ.ย.-52 หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14-ก.ค.-52 หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8-มิ.ย.-53 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9-มิ.ย.-53 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ