สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก

http://application.depthai.go.th/

           สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ของประเทศ โดยการจัดฝึกอบรมและสัมมนาในด้านการค้า การส่งออกระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างภาคธุรกิจเอกชนทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การผลักดันการส่งออกของประเทศประสบผลสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยจะต้องมีความรู้ ความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก
 
           จากประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมของสถาบันฯ กว่า 6,000 คน ในแต่ละปี ทำให้บุคลากรของเราได้สะสมความเข้าใจถึงความต้องการด้านการเรียนรู้ และพยายามอย่างยิ่งในการสรรหาและสร้างหลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้การฝึกอบรมของสถาบันฯ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นได้คัดเลือกให้สถาบันฯ เป็น Center of Excellence (Model COE) ของประเทศไทย
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก 24-ธ.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ