บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด

http://www.firstlogic.co.th

ความสำคัญของข้อมูลในปัจจุบัน คงไม่ได้มีแต่ตัวข้อมูลเท่านั้น การดูแลบริหารวงจรชีวิตของข้อมูลไปจนครบอายุของมันเป็นงานที่สำคัญเช่นกัน ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลจากกฎระเบียบ หรือข้อบังคับอันเป็นมาตรฐานสากล ทำให้ต้องมีการปรับตัว ผลจากกฎระเบียบดังกล่าวประกอบกับการที่องค์กรต้องการข้อมูลเพื่อตัดสินใจและ อ้างอิงในระยะยาวนี้มีส่วนให้ข้อมูลขององค์กรมีชีิวิตยาวขึ้น