ธนาคารนครหลวงไทย
BTS - Bangkok Mass Transit System Bangkok Mass Transit System

ธนาคารนครหลวงไทย

http://www.scib.co.th/

ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยคณะบุคคลของรัฐบาลร่วมกับสมาชิกในราชวงศ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท หลังการควบรวมกับธนาคารศรีนครในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ธนาคารได้นำหุ้นกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของธนาคารพาณิชย์ไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น “Right Business Partner for Life” กล่าวคือ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ให้บริการอย่างครบวงจรและยั่งยืน ธนาคารได้กำหนดพันธกิจหลัก 3 ข้อ คือ สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการปรับโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางจัดจำหน่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 21,128 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 427,132 ล้านบาท สินเชื่อจำนวน 277,581 ล้านบาท เงินฝากจำนวน 308,330 ล้านบาท มีจำนวนพนักงาน 7,017 คน และสาขา 422 สาขาทั่วประเทศ หุ้นของธนาคารมีมูลค่าตลาดเท่ากับ 66,553 ล้านบาท
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

18-Oct-45

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

14-May-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

15-May-48

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

18-Jun-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

19-Jun-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

7-Oct-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

8-Oct-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

7-Nov-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

8-Nov-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ