บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             

                 การที่บริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมากว่า 75 ปีได้นั้นเป็นเพราะศักยภาพในการบริหารงานและความเป็นมืออาชีพที่ทุกท่านให้การยอบรับและมอบความไว้วางใจมาตลอด 75 ปีเต็ม 

                  ความภาคภูมิใจในการบริหารงานด้านประกันวินาศภัย เริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2475 75 ปีมาแล้วที่ภัทรประกันภัยพิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่ในความคิด แต่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เพราะธุรกิจของภัทรประกันภัยมีการเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ สะสมความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัยจวบจนทุกวันนี้ภัทรประกันภัยยังคงเป็นบริษัท ประกันวินาศภัยของคนไทยที่มี การบริหารงานที่มีความโปร่งใสยึดหลักธรรมมาภิบาล ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่มุ่งมั่นรักษาไว้อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 27-เม.ย.-47 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 11-พ.ค.-47 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ